מחקר והערכה ביחידה לכניסה להוראה

מחקר והערכה ביחידה לכניסה להוראה

מטרת על:

  • ללמוד אודות ההתפתחות המקצועית ומשאבי הצמיחה של מורים בשנות הכניסה להוראה.

תהליכי הערכה:

פעילות היחידה לכניסה להוראה מלווה בתהליכי הערכה. דוחות הערכה שמורים ביחידה וניתן לעיין בהם לאחר פנייה לד”ר חיה קפלן.

 

מחקרים שפורסמו או בתהליך פרסום:

In Israel, beginning teachers participate in a workshop and a mentoring process. The study examined the unique contributions of beginning teachers’ psychological need-support in the workshop and by teacher-mentors to their integration in school. 261 beginning teachers completed questionnaires. The results across cultural groups show that need-support by the workshop facilitator predicted sense of competence and autonomous motivation in the workshop, which in turn predicted satisfaction with the workshop and autonomous motivation in teaching. Autonomous motivation was also predicted by the teacher-mentors’ need-support and in turn predicted outcomes reflecting integration in school. The findings have implications regarding teachers’ induction years.

The study employed a Self-Determination Theory (SDT) framework to explore pre-service teachers’ perceptions of their professional training in relation to motivational outcomes. We hypothesized that students’ perceptions of basic psychological need support will be positively associated with their sense of relatedness, competence, and autonomous motivation, and negatively associated with controlled motivation. Sense of relatedness, competence, and autonomous motivation were hypothesized to be positively associated with personal accomplishment, engagement, and self-exploration, and negatively associated with emotional exhaustion. The study was conducted within a multicultural context, which enabled exploration of the hypotheses among students from two different cultural backgrounds. Based on the universality of SDT we expected that the general models would be similar for both cultures, although some mean-level and correlational paths may be different. The sample (N = 308; mean age 23.4) consisted of Muslim-Arab Bedouin (55.3%) and Jewish (44.7%) pre-service teachers enrolled in the same teachers’ college in Israel. The participants completed self-report surveys assessing their sense of basic psychological need support, autonomous and controlled motivation, self-accomplishment, engagement, self-exploration, and emotional exhaustion.

Multiple-group structural equation modeling revealed that need support contributed positively to autonomous motivation, sense of relatedness, and sense of competence in both cultures. Autonomous motivation contributed positively to sense of self-accomplishment, engagement, and self-exploration. Competence in turn was positively related to engagement and negatively related to emotional exhaustion, and relatedness was associated with engagement only among the Bedouin students, and with self-accomplishment only among the Jewish students. These results indicate that sense of need support is highly important regardless of cultural background, while sense of relatedness may be related to different outcomes across cultures. The findings demonstrate the utility of Self-Determination Theory within the context of multicultural teacher training and support the universality of the theoretical framework.

המחקר מתמקד במוטיבציה של מורים חדשים ערבים-בדואים ובשאלה: מה מאפיין את חוויות המורים בשלב הכניסה להוראה מנקודת המבט של סיפוק או תסכול הצרכים הפסיכולוגיים? השתתפו 80 מורים מתמחים ומורים חדשים, 68 מילאו שאלונים פתוחים ו-12 מורים רואינו בראיון עומק חצי מובנה.

 

הממצאים מצביעים על כך שהמורים החדשים הם קבוצה מוחלשת. רוב החוויות שדווחו מתבטאות בדיכוי הצרכים על ידי גורמי הסמכות והמורים העמיתים. התמה המרכזית הנה חוויה של דיכוי הצורך באוטונומיה. המורים מדווחים על תחושת כפייה והיעדר חופש, ניצול, לעג וזלזול ודיכוי על רקע מגדרי. התמה השנייה כללה חוויה של דיכוי הצורך במסוגלות, שהתבטא במשובים ובמסרים שליליים, היעדר עזרה ושיפוטיות וקשיים בקשר עם התלמידים. התמה השלישית מבטאת דיכוי של הצורך בשייכות. המורה החדש חווה קונפליקט בין ההשתייכות לבית-הספר לבין ההשתייכות למשפחה. כתוצאה מחוויות אלה המורים מבטאים שחיקה נפשית והמוטיבציה שלהם נפגעת. המורים מסגלים אסטרטגיות התמודדות, כמו בריחה והימנעות או מרד גלוי בגורמים המדכאים. הממצאים מצביעים על הצורך בשינוי מהותי בדרכי הקליטה של מורים חדשים בבתי הספר הבדואי ומחזקים את תהליכי ההתערבות שננקטים כיום במרכזם חממות בית ספריות ויישוביות בישובים הבדואים.

המורכבות של תהליכי הכניסה להוראה והאתגרים שניצבים בפני המורים החדשים מתועדים היטב בספרות המחקרית. על מנת לקדם את תהליכי הקליטה של המורים בנה האגף להתמחות וכניסה להוראה במשרד החינוך מסגרות תמיכה שכוללות סדנאות למתמחים ולמורים חדשים וליווי של מורה חונך. המחקר מתמקד בתחום המוטיבציה של מורים ונערך במסגרת של תיאורית ההכוונה העצמית, לפיה תמיכה בצרכים הפסיכולוגיים: שייכות, מסוגלות ואוטונומיה, מקדמת מוטיבציה אוטונומית, הסתגלות, מיטביות ותפקוד אופטימלי. המחקר בחן את התרומות הייחודיות של תמיכה בצרכים הפסיכולוגיים של מורים חדשים, הן על ידי מנחה הסדנא והן על ידי החונך, לניבוי תוצרים הקשורים לתפקוד בסדנא ולהשתלבות אופטימלית בבית הספר. כמו כן, נערכה השוואה בין מורים חדשים מתרבויות שונות. השתתפו 261 מורים חדשים, יהודים, ערבים בדואים וערבים מצפון המדינה. המורים מילאו שאלונים במפגש השמיני של הסדנא, שהתייחסו לתפיסותיהם ביחס למנחה הסדנא במכללה, ביחס לחונך בבית הספר וביחס לתהליכים המוטיבציוניים שחוו.

 

המודל המשוער נבחן באמצעות ניתוח משוואות מבניות. כמו כן, נערך ניתוח לבחינת הבדלים בין קבוצות כדי לבחון אם המודל אקוויולנטי מעבר לאוכלוסיות המחקר וניתוחי אנובה חד כיוונית לבחינת הבדלים בין הקבוצות התרבותיות. הממצאים מצביעים על כל שתמיכת מנחה הסדנא בצרכים הפסיכולוגיים של המורים ניבאה את תחושת המסוגלות ואת המוטיבציה האוטונומית בסדנא, שניבאו מצדם את שביעות הרצון מהסדנא (שהתקיימה במכללה) ואת המוטיבציה האוטונומית בהוראה (בבית הספר). המוטיבציה האוטונומית בהוראה נובאה גם מתמיכת החונך בצרכים של המורים במהלך מפגשי החניכה, וניבאה מצדה תוצרים שונים שמבטאים השתלבות אופטימאלית בבית הספר: תחושת מסוגלות בהוראה ותחושת שייכות לבית הספר (היבטים מוטיבציוניים), השקעה בהוראה (היבט התנהגותי) ותחושת הגשמה עצמית (היבט שקשור להבניית הזהות). המודל המבני המשוער נמצא תקף מעבר לקבוצות התרבותיות השונות. עם זאת, נמצאו הבדלים בין הקבוצות שמעידים על כך שהחוויה המוטיבציונית של המורים היהודים חיובית יותר מזו של עמיתיהם הערבים. לממצאים השלכות הנוגעות לפיתוח של תפיסת הנחייה תומכת צרכים פסיכולוגיים בסדנאות ומצביעים על החשיבות של יצירת סביבה תומכת צרכים גם בבית הספר, וזאת עבור מורים מקבוצות תרבויות שונות.

המאמר עוסק במורות בשנה הראשונה לעבודתן אשר השתתפו בסדנה תהליכית ביחידה לכניסה להוראה שבמכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי. סדנה זו התמקדה בהבניית זהות מקצועית אוטונומית והכוונה עצמית בעבודת ההוראה, וזאת באמצעות תמיכה בצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים של המורות (Deci & Ryan, 2000) בסביבה המאפשרת תהליכי אקספלורציה (Flum & Kaplan, 2006). בהתאם לכך נבחנו המאפיינים של תהליכים אלה בקרב המורות, כמו גם התנאים בסביבה (אופי ההנחיה ומשמעות הקבוצה) אשר מאפשרים אותם (לפי תפיסת המורות).

 

מניתוח תמטי של תלקיטים ושל יומנים רפלקטיביים שכתבו ארבע מהמורות, עולה כי ההשתתפות בסדנה מזמנת תהליך אקספלורציה אשר מאפשר פיתוח של יכולת רפלקטיבית ומקדם בחינה והבניה של הזהות המקצועית. תהליך זה מלוּוה בתחושות של מסוגלוּת עצמית גבוהה יותר ואוטונומיה רבה יותר, באימוץ גישה פרואקטיבית ובשינויים בהתנהגות המקצועית, כמו גם ביכולת להשפיע בבית הספר ואף בחברה. ההשתתפות בסדנה מאפשרת מפגש עם עמיתים, והסדנה נחווית כמקום מוגן אשר תומך בצרכים פסיכולוגיים בסיסיים – הן על ידי המנחה והן על ידי המורים העמיתים.

 

מחקרים רבים מצביעים על כך ששנות ההוראה הראשונות הן תקופת משבר אשר לעתים מובילה לנשירה מההוראה. השתתפותם של המורים החדשים בסדנה מאפשרת תהליכים של צמיחה אישית והבניית זהות מקצועית, ובכך העבודה בסדנה נבדלת מדגמי התערבות המתמקדים בפתרון בעיות.

מחקרים בתהליך:

קפלן, ח. (2016). סביבה תומכת צרכים ומוטיבציה אוטונומית בהוראה כמנבאים תפקוד אופטימלי של מורים בשלב הכניסה להוראה: מחקר אורך (סטאז’, מורים חדשים, מורים בפועל).

המחקר נמצא בתהליך של ניתוח סטטיסטי ולקראת פרסום. חלקו של המחקר הוצג בכנס של תיאורית ההכוונה העצמית בשנת 2016 בקנדה:
Self-Determination Theory – SDT, The 6th International Conference, June 2-5, 2016. Victoria, BC, Canada

The presentation has two aims: (1) to introduce “Growth Resources” – Kaye Induction Unit in Israel, an SDT-based unit that accompanies novice teachers during their first years in teaching; and (2) to present the findings of three studies that illustrate the applicability of SDT in work with novice teachers.

About 40% of teachers in Israel dropout by their fifth year of work. In order to overcome this problem Kaye College, set up an induction unit that also engages in research. Each year we work with 50 workshop groups geared to novice teachers and to training of mentors. The unit operates both in the college, in schools and is also carrying out multi-system work in three Bedouin and Jewish cities. The organizational structure, management approach, nature of group work, work methods, and the systemic interventions, are all SDT based.

The field of beginning teachers’ motivation and needs satisfaction is an under-researched area. We will introduce three studies that were carried out with 200-300 Bedouins and Jews teachers who participated in the workshops.

We applied structural equation-modeling using maximum likelihood estimation with multi-group analysis in order to decide if the hypostasized model was equivalent for all the populations, participating in the study. The results show that group facilitator’s needs-support predicted teachers’ sense of relatedness, sense of competence and autonomous motivation in the workshop, which in turn predicted satisfaction with respect to the workshop and autonomous motivation for teaching. Autonomous motivation for teaching in turn predicted investment in school, self-fulfillment and sense of competence in teaching and relatedness to school. Mentors’ needs support was associated with autonomous motivation in teaching, which in turn predicted positive self-experiences regarding teaching. The findings suggested that the model was equivalent for all the populations.

The findings have implications for optimal SDT-based processes of induction into teaching, for enhancing teachers’ identification with the teaching profession and reducing the dropout rate of beginning teachers.

מאמרים:  אסתי פיירסטיין

  • מפגשי המורה המלווה והמורה החדש יישום ותובנות/ פיירסטיין אסתי לחצו כאן
  • Mentor and New Teacher Meetings: Implementation and Insights/ Fairstein Esther לחצו כאן
  • הזהות המקצועית של המדריכות המחוזיות להתמחות כפי שהיא משתקפת בעבודתן/ פיירסטיין אסתי לחצו כאן
לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן