חובת התמחות בהוראה

חובת התמחות בהוראה

ההתמחות בהוראה (סטאז’) מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך, והיא חובה לכל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה. אפשר להשתלב בהתמחות החל בשנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה.

על כל מתמחה להצטייד באישור סיום לימודים ממוסד ההכשרה לצורך השיבוץ במערכת החינוך.

עובדי הוראה שהינם בעלי קביעות במערכת החינוך, או בעלי חמש שנות ותק מלאות בפועל לפחות – ומבקשים להוציא רישיון לעיסוק בהוראה,

יכולים לפנות לגב’ מירב פירו-יצחקי, אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במייל: meravpi@education.gov.il

או לפנות למר ברוך אלון במייל: baruchal@education.gov.il

למידע נוסף ראו חוזר מנכ”ל – התמחות וכניסה להוראה

תנאי כניסה לשנת ההתמחות

ניתן להשתלב בשנת ההתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מהחובות הלימודיים לשנים הקודמות, לרבות סיום כל חובות ההתנסות המעשית. כמו-כן, תנאי להרשמה הוא סיום ההתנסות בהוראה, קורס לביטחון ובטיחות, קורס זהירות בדרכים, קורס עזרה ראשונה וציון עובר בעבודה המעשית.

מקום העבודה בשנת ההתמחות

ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל (קדם-יסודי, יסודי, חט”ב או על-יסודי) ובהתמחויות (מקצועות ההוראה) שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. על כל מועמד להתמחות למצוא עבודה בהתאם להכשרתו.

ההתמחות בהוראה היא עבודה במערכת החינוך בהעסקה ישירה על ידי משרד החינוך או על ידי בעלויות בחינוך העל-יסודי.

ההתמחות בהוראה תוכר גם בבתי ספר שבפיקוח משרד העבודה. ההתמחות בהוראה תוכר במסגרות היל”ה, אם יש לפחות 10 תלמידים בקבוצה. ההתמחות בהוראה תוכר גם בהתמחות הנעשית במסגרת תוכנית לימודים נוספת (תל”ן), בהתאם לרשימת מסגרות תוספתיות מאושרות שתפורסם באתר האגף.

למידע אודות משרות הוראה מתאימות והגשת מועמדות בקלות ובמהירות היכנסו לפורטל עובדי הוראה – משרות למתמחים ולסטודנטים להוראה.

במגזר הערבי והדרוזי קליטת עובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים של משרד החינוך נעשית בהתאם לנוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הערביים והדרוזיים. היכנסו לפורטל עובדי הוראה – מועמדות להוראה במגזר הערבי, הדרוזי והבדואי בדרום.

 

לרשימת הגופים שאושרו להם מסגרות תוספתיות לשנת תשפ”א – לחצו כאן

היקף משרה להתמחות

תקופת העבודה בהוראה בשנת ההתמחות היא של שישה חודשים רצופים לפחות, באותה שנת לימודים (או בשתי תקופות לפחות של שלושה חודשים רצופים כל תקופה). צירוף תקופה של פחות משלושה חודשים לדוגמה 4+2 חודשים – לא תאושר.

היקף המשרה להתמחות המוכר להתמחות הוא שליש משרה לפחות. המתמחה הוא האחראי לדאוג לכך שעבודתו תהיה בהיקף של שליש משרה לפחות. אם יתברר בהמשך כי לא מדובר בשליש משרה האגף ייאלץ לא להכיר בשנת ההתמחות.

משרת הוראה למתמחים ברפורמת "אופק חדש"

כאמור, היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות. כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית, או יעבוד בחינוך הקדם-יסודי, תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי הסכם “אופק חדש”, כדלהלן: בהסכם “אופק חדש” – שליש משרה הוא היקף של 12 שעות שבועיות. העסקה בהיקף הקטן משליש משרה לא יכולה להיחשב להתמחות.

פירוט הרכב שליש המשרה עפ"י הסכם "אופק חדש"

שעות ההוראה יורכבו משלושה סוגים: שעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה.

 

  • שעות פרונטאליות: הוראה במליאת הכיתה. בבית ספר יסודי – 8 שעות שבועיות; בחטיבת ביניים – 7 שעות שבועיות.
  • שעות פרטניות: 2 שעות שבועיות. בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים השעות הפרטניות מיועדות להוראה של קבוצה המונה 1– 5 תלמידים.
  • שעות שהייה: בחינוך היסודי – 2 שעות שבועיות; בחטיבת הביניים – 3 שעות שבועיות. שעות שהייה מיועדות לפעילות שלהלן: פגישות עבודה עם החונך, השתתפות בפגישות עם הצוות הבית-ספרי, מפגשים פרטניים עם הורים, הכנת חומרי למידה ובדיקת עבודות ומבחנים.

הרכב שליש המשרה בחינוך הקדם-יסודי

לגננת מנהלת גן: 10 שעות עבודה בגן הילדים. לגננת משלימה: 11 שעות עבודה בגן הילדים.

 

לנוחיותכם, להלן התפלגות המשרה ב“אופק חדש“ בבתי הספר:

סה“כ שעות 36 25 18 12
היקף העסקה 100% 70% 50% 33% למתמחה
שעות פרונטליות 26 18 13 8-7
שעות פרטניות 5 4 2 2
שעות שהייה 5 3 3 3-2

היקף המשרה למתמחים ברפורמת "עוז לתמורה" בחטיבה העליונה

כאמור, היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.
מתמחה שישובץ בחטיבה העליונה, תנאי העסקתו יהיו לפי רפורמת “עוז לתמורה” כדלהלן:

בהסכם “עוז לתמורה” – שליש משרה הוא היקף של 13.5 שעות שבועיות. העסקה בהיקף הקטן משליש משרה לא יכולה להיחשב כהתמחות.

שליש המשרה בזיקה לרפורמת “עוז לתמורה” יורכב משלושה רכיבים: שעות פרונטאליות (כולל שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד אחרות), שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה.

 

  • שעות פרונטאליות: 8 ש”ש להוראה במליאת הכיתה וגם עבור שעות תפקיד, והן יבוצעו על ידי המורים בין כותלי בית הספר וישמשו לביצוע המשימות המוטלות על בעל התפקיד במסגרת תפקידו.
  • שעות פרטניות: 2 ש”ש. בשעות אלו יעבוד המורה עם תלמיד אחד או בקבוצה של עד שלושה תלמידים, או לפי החלטה של צוות פדגוגי בראשות מנהל בית הספר – עד חמישה תלמידים, לצורך תגבור לימודי, הרחבה והעמקה, וליצירת שיח משמעותי.
  • שעות תומכות הוראה: 3.5 ש”ש. בשעות אלו ישהה המורה ויעסוק בפעילויות שלהלן: פגישה עם החונך, ישיבות עבודה, השתלמויות צוותיות, שיחות עם הורים, הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים.

 

התפלגות המשרה ב”עוז לתמורה” בבתי הספר העל-יסודיים:

סה“כ שעות הנוכחות השבועית בבית הספר 40 30 20 13.5
היקף העסקה 100% 75% 50% 33.75% לצורך התמחות
שעות פרונטליות 24 18 12 8
שעות פרטניות 6 4.5 3 2
שעות תומכות הוראה 10 7.5 5 3.5

 

ככלל, תנאי ההצטרפות ל”עוז לתמורה” הוא רישיון לעיסוק בהוראה. מתמחה נכנס לרפורמת “עוז לתמורה” ללא רישיון, שכן שנת ההתמחות היא אחד התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

 

מי שלא השתלב באחת הרפורמות ומועסק במסגרת כמו תל”ן, כנ”ל:
היקף שליש משרתו בהוראה: 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם יסודי, ו 8- שעות הוראה בעל יסודי.

שכר המתמחה בשנת ההתמחות בהוראה

עבודה בהוראה ללא שכר אינה נחשבת להתמחות כלל. המתמחים משתכרים על פי אישורי סיום הלימודים שבידיהם, ובזיקה לרפורמות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או הבעלות, או הגוף שאושר כתל”ן ופורסם באתר האגף.

משך ההתמחות

משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנת לימודים מלאה, תוכר התמחותו אם הועסק שישה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של שישה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. (תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים לפחות כל אחת, באותה שנה). בכל מקרה, צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי לא תוכר כהתמחות בהוראה.

ותק וקידום בדרגות בשנת ההתמחות

שנת ההתמחות נחשבת לשנת ותק לקביעות, בתנאי שמשך תקופת ההתמחות עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה.

 

ב”אופק חדש” – נוסף להכרה כוותק לקביעות – שנת ההתמחות מוכרת גם כוותק לצורך הבראה ולצורך מענק יובל. אולם שנת ההתמחות איננה נחשבת כוותק לשכר או כוותק לצורך קידום בדרגה ברפורמה “אופק חדש”. כל תהליכי הקידום בדרגה מחושבים החל מהשנה שלאחר ההתמחות.

 

ב”עוז לתמורה” – שנת ההתמחות מוכרת לוותק לכל דבר ועניין.

לשיחה עם יועץ, השאר פרטיך וניצור קשר בהקדם
דילוג לתוכן