• new-books-may2018

  • shachpatz-29-5

  • mechina

  • reg-2018

 

סטודנטים

הודעות מערכת וביטול שיעורים

ביטול שיעורים והודעות מערכת
 

הודעות מערכת

היעדרויות מורים                        הודעות מערכת
 

 

תאריך ההודעה

מיועד ל -

נושא

הודעה

1/5/2018
כלל הסטודנטים

לוח בחינות סמסטר ב'

לסטודנטים שימו לב,

לוח הבחינות מוכן ומפורסם במכלול 3

15/04/2018
כלל הסטודנטים

יום הסטודנט תשע"ח

יום הסטודנט לשנה"ל תשע"ח יתקיים ב-30/5/2018 – באותו יום לא יתקיימו לימודים.

לידיעתכם, ביום שלישי ה – 29/5/2018 – הלימודים יסתיימו בשעה 16:00.

15/10/2017
 כלל הסטודנטים

עדכון כתובת דוא"ל
 במכלול 3

סטודנטים שטרם נכנסו למערכת המוודל באמצעות תעודת הזהות והסיסמה לא יזוהו במערכת (למשל - לא יקבלו הודעות, לא ניתן יהיה לחלק אותם לקבוצות וכולי).

להנחיות - לחצו כאן.

15/10/2017 כלל הסטודנטים ממוצע ציונים בהתמחות עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק"ז, 26 נק"ז, 10 נק"ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות. 
15/10/2017 כלל הסטודנטים בדיקת מאזן חובות אקדמיים באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות - לחצו כאן
15/10/2017 כלל הסטודנטים נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ"ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב"ט.


לפתיחת הנוהל המלא - לחצו כאן
15/10/2017 לסטודנטים סדירים שנה ד' עדכון פרטים סטודנטים סדירים שנה ד' אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.
15/10/2017 כלל הסטודנטים עדכון כתובת מייל

לסטודנטים שימו לב!
עליכם לעדכן את כתובת המייל שלכם על מנת לקבל הודעות שוטפות ועדכניות.

לעדכון הכתובת - כנסו למכלול 3, באפשרויות נוספות - עדכון פרטים.

15/10/2017 כלל הסטודנטים והמרצים כתובת דוא"ל לברור נושאים הקשורים בציונים  תיבת דוא"ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה:
exams@kaye.ac.il
15/10/2017
 לכלל הסטודנטים הכרה בלימודים קודמים 
המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.
העדרויות מורים

 
לשבוע שבין: ה - 20/05/2018 - 25/05/2018
 
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
20/05/2018  21/05/2018  22/05/2018   23/05/2018 24/05/2018  25/05/2018 

 

 

ד"ר יוליה שיין

     

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 
           
            

חדשות ממינהל סטודנטים 
היחידה למינהל הסטודנטים:  חדר 121 בניין מרכזי
שעות קבלה:  ימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 12:30, 14:00 עד 16:00

 

צוות היחידה: 

ראש היחידה:  מרים צרפתי, דוא"ל:  tzarfati@kaye.ac.il
 
אחראית על תכניות יסודי וחינוך גופני: 

יפה יוסף, טלפון: 08-6402892,  דוא"ל:  yafa@kaye.ac.il

אחראית על תכניות גננות, גיל-רך, על-יסודי, חינוך מיוחד ואמנות:

לימור גז, טלפון: 08-6402893, דוא"ל: limorGez@kaye.ac.il


הודעות

טפסים

 

הודעות

תאריך ההודעהמיועד ל -נושאהודעה
16/2/2012 לסטודנטים אשר הגישו בקשות להלוואות משרד החינוך
שנה"ל תשע"ב

 
תשובות להלוואות משרד החינוך
שנה"ל תשע"ב
הסטודנטים ששמם מופיע ברשימות מתבקשים לפנות לגזברות המכללה למימוש ההלוואה.

לפתיחת הרשימה - לחצו כאן

תוקף האישור הוא עד 03/04/2012
נא לפנות לבנק 10 ימים לפני תוקף האישור,
לאחר מכן יפוג מאליו תוקפו.

לקבלת ההלוואה על הסטודנט להביא עימו:
1. אישור זכאות
2. תעודת זהות
3. שני ערבים בעלי הכנסה קבועה + תלוש משכורת של כל אחד מהערבים.

 
16/2/2012 לסטודנטיות שנה ב' בתכנית גננות שאלון עובד הוראה לסטודנטים סדירים שנה ב'

להורדת הטופס - לחצו כאן

הנחיות למילוי השאלון

א. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
חשוב מאוד לסמן ב"העדפות לגבי עבודה והוראה" סעיפים א' ו-ב'.

ב. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".

את השאלונים יש להחזיר למינהל סטודנטים
סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה דרך משרד החינוך


 
13/1212012 לסטודנטים סדירים שנה ג'
שחף
והסבת אקדמאים שנה ראשונה
שאלון עובד הוראה
להורדת הטופס - לחצו כאן

הנחיות למילוי השאלון

א. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
חשוב מאוד לסמן ב"העדפות לגבי עבודה והוראה" סעיפים א' ו-ב'.

ב. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".

את השאלונים יש להחזיר למינהל סטודנטים לא יאוחר מתאריך 31/1/2012

סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה דרך משרד החינוך


 

8/11/2011

לסטודנטים סדירים, הסבת אקדמאים
ושחף

נהלים של המערך המסייע 
לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה

 

לפרטים - לחצו כאן 

7/11/2011

סטודנטים אשר הגישו בקשה להלוואות משרד החינוך תשע"א

תשובות לערעורים תשע"א -  הלוואות משרד החינוך

בעלי ת"ז המופיעים ברשימה, מתבקשים לפנות לגזברות המכללה למימוש ההלוואה.
 
 
 
תוקף האישור הוא עד 25/11/2011
 
 
נא לפנות עד 10 ימים לפני תוקף האישור,
לאחר מכן יפוג מאיליו תוקפו.
 
חובה על הסטודנט להביא עימו לבנק לקבלת ההלוואה:
1.אישור זכאות
2.תעודת זהות
3.שני ערבים בעלי הכנסה קבועה + תלוש משכורת של כל אחד מהערבים.
 
 
1/1/2011 לסטודנטים סדירים
והסבת אקדמאים בלבד
המערך המסייע לסטודנטים
הלוואות מותנות מועדפות משרד החינוך
שנה"ל תשע"ב
סטודנטים מן המניין שעברו ייעוץ ובידיהם מערכת שעות *

ניתן להוריד טופס בקשת הלוואה ממכלול 3

את טפסי הבקשה יש להגיש ליחידת מינהל סטודנטים במכללה חדר 121

עד לתאריך 30/11/2011*נא להתעדכן בתנאי הזכאות בבקשת ההלוואה במערך המסייע.

סטודנטים שלא עומדים בדרישות , בקשתם לא תטופל.

 
7/8/2011 לסטודנטים שמלאו טופס בקשת מלגה ממשרד החינוך תשובות להלוואות
משרד החינוך
לשנת תשע"א
הסטודנטים ששמם מופיע ברשימות מתבקשים לפנות לגזברות המכללה למימוש ההלוואה.

לרשימה לפי ת.ז. - לחצו כאן

תוקף האישור הוא עד 17/9/2011
נא לפנות עד 10 ימים לפני תוקף האישור,
לאחר מכן יפוג מאליו תוקפו.


חובה על הסטודנט להביא עימו לבנק לקבלת ההלוואה:
1. אישור זכאות
2. תעודת זהות
3. שני ערבים בעלי הכנסה קבועה + תלוש משכורת של כל אחד מהערבים.
 
18/7/2011 סטודנטים משלימים שרוצים לחדש הרשמה.
סטודנטים שלמדו בעבר במכללה ומבקשים לבדוק בתיקם או לצלם מסמכים.
נוהל הזמנת תיקי סטודנטים מארכיביון החל מיוני 2010
1.      ביוני 2010 הוצא ארכיון המכללה אל גורם חיצוני- ארכיביון.
2.      תיקי הסטודנטים עוברים לארכיביון לאחר 3 שנים בהן התיק נשמר במכללה.
3.    סטודנט המבקש להוציא את תיקו האישי מהארכיון יחויב בתשלום של 20 ₪ עבור הטיפול והמשלוח.
4.    נוהל זה אינו כולל סטודנטים המבקשים לחדש רישום ומשלמים את דמי ההרשמה (הכוללים גם דמי טיפול בפתיחת התיק).
 
נוהל זה הינו חלק מנוהל כולל של הפעילות מול ארכיביון 2010.
 
2/5/2011 לסטודנטים סדירים שנה ג'
שחף והסבת אקדמאים שנה ראשונה
שאלון עובד הוראה
הנחיות למילוי השאלון
 
א. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
חשוב מאוד לסמן ב"משאלות המועמד לגבי עבודה בהוראה" בסעיפים א' ו-ב'.
 
ב. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".
 
את השאלונים יש להחזיר בדחיפות למינהל הסטודנטים
סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה

להורדת הטופס - לחצו כאן
 
30/3/2011 לסטודנטים שמלאו טופס בקשת מלגה ממשרד החינוך ערעורים סטודנטים המעוניינים לערער, מתבקשים למלא טופס
ערעור ולהחזיר ליחידת מינהל סטודנטים, לא יאוחר
מתאריך- 15/5/2011

חובה לצרף: צילום ת.ז. +ספח מס' ילדים, תלושי שכר, אישורי אבטלה / השלמת הכנסה מביטוח לאומי וכדומה.

לפתיחת טופס ערעורים - לחצו כאן

 
8/6/2010 כלל הסטודנטים עדכון פרטים אישיים ניתן להיכנס למכלול 3 ולעדכן פרטים אישיים

 
טפסים
טופסהערות
 אישור לימודים
אישור הכרה בלימודים קודמים  מיועד לסטודנטים שביקשו הכרה 
קוד אישי
הלוואות משרד החינוך על פי קריטריונים של משרד החינוך (המערך המסייע). 
טופס ערעור  - הלוואות משרד החינוך מיועד לסטודנטים שלא אושרה להם הלוואה.
שאלון עובד הוראה

בחינות סמסטר ב' תשע"ה

  הנחיות לסטודנטים לקראת תקופת הבחינות – סמסטר ב', תשע"ה

סטודנטים יקרים!
ריכזנו עבורכם מידע חשוב לקראת תקופת הבחינות. קראו אותו בעיון ופעלו על פיו.


את תאריכי הבחינות לסמסטר ב'
ניתן להוריד – במכלול 3 פורטל סטודנט, יש להקליד ת.ז וקוד אישי - לוח בחינות - בחינות עתידיות - הדפסה.
שימו לב, בלוח הבחינות יתכנו שינויים


סטודנטים שימו לב !
הנכם מתבקשים לבדוק את זכאותכם להיבחן בבחינות סמסטר ב' תשע"ה, על ידי הדפסת לוח הבחינות.
סטודנטים שלא יסדירו את תשלומי שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ה עד לתאריך 2/7/2015,
לא יוכלו להבחן בבחינות סמסטר ב'.


 
לוח זמנים  

בחינות מועדי א' יתקיימו מה-5 ביולי 2015 עד ה-31 ביולי 2015
בחינות מועדי ב' יתקיימו מה-2 באוגוסט 2015 עד ה- 14 באוגוסט 2015
 

היערכות לתקופת הבחינות
התאמות

סטודנטים הזכאים להתאמות יציגו בפני המרצים את כרטיס ההתאמות לפני תקופת הבחינות (כרטיס ההתאמות ניתן על ידי גב' דפנה גוברין, ראש מרכז "איתקה").

סטודנטיות בהריון המעוניינות לקבל התאמות (יציאה לשירותים והארכת זמן) תצטיידנה במסמך רשמי המעיד על הריונן. יש להציג את המסמך בתחילת הבחינה עם הצגת התעודה המזהה.

לקובץ התאמות לסטודנטיות בהיריון, בשמירת הריון, בטיפולי פוריות ולסטודנטים ולסטודנטיות לאחר לידה ואימוץ או קבלת ילד למשמורת - לחצו כאן.

תשלום שכר-לימוד

את תשלום שכר הלימוד יש להסדיר עד ה-2/7/2015. סטודנטים שלא יסדירו את התשלום לא יורשו לגשת לבחינות.

נוהל חריגי שכר לימוד תשע"ה

במקרים חריגים בהם הסטודנט מבקש לשלם את חובו במזומן לפני הבחינות, יקבל הסטודנט אישור על ידי מר משה שולץ בחדר 111.
האישור יינתן בכתב ומופנה לגזברות המכללה.

לא יינתן אישור חריג ביום הבחינה.

המועד האחרון לבקשת אישור חריג הוא עד השעה 14:00 ביום שלפני הבחינה.

כללי התנהגות בזמן בחינה 

על הסטודנטים להגיע לבחינה מצוידים בתעודת זהות. סטודנט שלא יציג בתחילת הבחינה תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.

כניסה לחדר הבחינה תתאפשר עד 30 דקות מתחילתה בלבד. יציאה מחדר הבחינה תתאפשר לאחר 30 דקות מתחילתה ואילך.

חובה להישמע להוראות המשגיחים.

סטודנטים יזומנו לוועדת משמעת במקרים הבאים: חשד בניסיון העתקה או ביצירת קשר עם סטודנט אחר בזמן הבחינה, החזקת חומר אסור וכן החזקת פלאפון נייד (גם אם הוא שקט או כבוי) בשעת הבחינה, התנהגות לא נאותה במהלך הבחינה או כלפי המשגיחים.

סטודנטים שיימצאו אשמים בוועדת משמעת בגין העתקה תיפסל בחינתם/עבודתם וציונם בקורס יהיה נכשל. סטודנטים שיימצאו אשמים בשתי ועדות משמעת יורחקו מן הלימודים לאלתר.

תוספת של חצי שעה בבחינה תינתן לסטודנטים אשר בידם כרטיס התאמות וכן לסטודנטיות בהיריון (יש להצטייד במסמך רשמי).

לכללי התנהגות בשעת הבחינה - לחצו כאן.

 
הרשמה למועד ב'

אם הציון במבחן במועד א' הוא ציון נכשל הרישום למועד ב' יעשה באופן אוטומטי. לא ניתן להימחק מהרישום.

אם הסטודנט בוחר להיבחן במועד ב' לשיפור ציון חובה עליו להירשם במחשב.

הרישום, או ביטול הרישום צריך להיעשות עד 48 שעות בלבד לפני מועד ב' של הבחינה.

אם הסטודנט לא הגיע למועד ב' של הבחינה ולא ביטל את הרישום, ציונו בקורס יהיה 0.

רישום למועד ב' של בחינה אינו כרוך בתשלום, אך סטודנט שנרשם למועד ב', לא הגיע ולא ביטל את רישומו עד 48 שעות לפני הבחינה, יחוייב ב – 50 ₪.

להורדת קובץ הנחיות לרישום למועד ב' - לחצו כאן

 
מועדים מיוחדים

ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציון הבחינה.
אישור למועד מיוחד יינתן על ידי דיקן הסטודנטים בלבד.

טופסי בקשה למועד מיוחד נמצאים במכלול 3. ראה "בקשות וערעורים".

זכאים למועדים מיוחדים סטודנטים שנעדרו מבחינה במועד א' ו/או במועד ב' מסיבות שאינן תלויות בהם: שירות מילואים, אשפוז רפואי,(לא ינתן אישור בגין ימי מחלה) אבל של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יום החתונה של הסטודנט, חפיפה בין שתי בחינות (בתנאי שהסטודנט ניצל את אחד המועדים), בחינות בשני ימים עוקבים, לידה, שמירת הריון (יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

לתשומת לבכם, סטודנטים שייעדרו מבחינה עקב חוב בשכר-לימוד לא יהיו זכאים למועד מיוחד מסיבה זו.

 
קנסות
סטודנטים שיירשמו למועד ב' ולא יופיעו לבחינה יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 50 ₪.
סטודנטים שלא יופיעו למועד המיוחד בזמן שנקבע להם יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 50 ₪.
 
ציונים
ציוני בחינות יינתנו עד 10 ימים ממועד הבחינה
ציוני עבודות יינתנו עד חודש ממועד מסירתן.
 
חשיפת בחינות ועבודות

חשיפת בחינות ועבודות תתקיים בשעות הקבלה של המרצים ובתיאום מראש. השעות מפורסמות באלפון הסגל האקדמי.

על אחריותו של הסטודנט לתאם זמן ומקום להגשת עבודות ולחשיפת הבחינות באמצעות כתובת המייל של המרצה המפורסמת באלפון הסגל האקדמי.

שימו לב!  סטודנטים המעוניינים להגיע לחשיפת בחינות, חייבים להביא את ספח הבחינה.

 

ערעור על ציונים

ערעור על ציון בהתנסות יש להפנות בכתב למדריך הפדגוגי. ערעור נוסף יופנה לראש התכנית. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית הסטודנטים.

ערעור על ציון בעבודה/בחינה יימסר למרצה בכתב ובאופן מפורט לאחר חשיפת העבודות/הבחינות ולאחר צילומן. ערעור שני יופנה לראש התכנית/ראש ההתמחות. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית הסטודנטים. (יש לקחת בחשבון כי העבודה/הבחינה תיבדק במלואה והציון לאחר הערעור עלול להיות נמוך מהציון שניתן במקור).

ערעור על ציון בקורס יינתן למרצה בכתב ובצורה מנומקת. ערעור שני יוגש לראש התכנית/ראש ההתמחות. ערעור שלישי, במידת הצורך, יופנה לדיקנית הסטודנטים.

 
תנאי מעבר משנה לשנה

שנה א' – ציון עובר 70 בקורס: "חינוך בראי השדה" ובסדנאות: "זהות אישית מקצועית" ו"זהות אישית תרבותית". נוסף, חוות דעת חיובית של צוות שנה א' על התאמת הסטודנט להוראה.

שנים ב'-ג' – ציון עובר בהתנסות הוא 70. סטודנט שנכשל בהתנסות, יופסקו לימודיו.

לימודי יסוד -
לשון עברית בלימודי יסוד ציון עובר 70
לשון ערבית בלימודי יסוד – ציון עובר 70
אנגלית ברמת פטור – ציון עובר65

התמחות - ממוצע ציונים בהתמחות הוא 70. סטודנט שממוצע ציוניו פחות מ-70 יחויב לבחור התמחות אחרת.

 

 

 

 

בחינות סמסטר ב'

  הנחיות לסטודנטים לקראת תקופת הבחינות – סמסטר ב', תשע"ח

סטודנטים יקרים!
ריכזנו עבורכם מידע חשוב לקראת תקופת הבחינות. קראו אותו בעיון ופעלו על פיו.


את תאריכי הבחינות לסמסטר ב'
ניתן להוריד – במכלול 3 פורטל סטודנט, יש להקליד ת.ז וקוד אישי - לוח בחינות - בחינות עתידיות - הדפסה.
שימו לב, בלוח הבחינות יתכנו שינויים


סטודנטים שימו לב !

הנכם מתבקשים לבדוק את זכאותכם להיבחן בבחינות סמסטר ב' תשע"ח, על ידי הדפסת לוח הבחינות.

סטודנטים שלא ישלמו את מלוא שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ח עד לתאריך 21/6/2018 בשעה 16:00
לא יוכלו להבחן בבחינות סמסטר ב'.


 
לוח זמנים  

בחינות מועדי א' יתקיימו מה-24 ביוני 2018 עד ה-27 ביולי 2018
בחינות מועדי ב' יתקיימו מה-29 ביולי 2018 עד ה- 3 באוגוסט 2018
 

היערכות לתקופת הבחינות
התאמות

סטודנטים הזכאים להתאמות יציגו בפני המרצים את כרטיס ההתאמות לפני תקופת הבחינות
(כרטיס ההתאמות ניתן על ידי גב' רגינה בן שטרית, ראש מרכז "איתקה").

סטודנטיות בהריון המעוניינות לקבל התאמות (יציאה לשירותים והארכת זמן) תצטיידנה במסמך רשמי המעיד על הריונן. יש להציג את המסמך בתחילת הבחינה עם הצגת התעודה המזהה.

לקובץ התאמות לסטודנטיות בהיריון, בשמירת הריון, בטיפולי פוריות ולסטודנטים ולסטודנטיות לאחר לידה ואימוץ או קבלת ילד למשמורת - לחצו כאן.

תשלום שכר-לימוד

את תשלום שכר הלימוד יש להסדיר עד ה-21/6/2018. סטודנטים שלא יסדירו את התשלום לא יורשו לגשת לבחינות.

נוהל חריגי שכר לימוד תשע"ח

במקרים חריגים בהם הסטודנט מבקש לשלם את חובו במזומן לפני הבחינות, יקבל הסטודנט אישור על ידי מר משה שולץ בחדר 111.
האישור יינתן בכתב ומופנה לגזברות המכללה.

לא יינתן אישור חריג ביום הבחינה.

המועד האחרון לבקשת אישור חריג הוא עד השעה 12:30 ביום שלפני הבחינה.

כללי התנהגות בזמן בחינה 

על הסטודנטים להגיע לבחינה מצוידים בתעודת זהות. סטודנט שלא יציג בתחילת הבחינה תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
יש להציג את התעודה המזהה ולהשאירה על השולחן במשך כל הבחינה.

תוספת זמן בבחינה תינתן לסטודנטים אשר בידם כרטיס התאמות וכן לסטודנטיות בהיריון (יש להצטייד במסמך רשמי).

כניסה לחדר הבחינה תתאפשר עד 30 דקות מתחילתה בלבד. סטודנט המאחר לבחינה עד חצי שעה יורשה להיבחן. המאחר לא יזכה בתוספת זמן בגין האיחור.

סטודנט שנכנס לבחינה, קיבל אותה והחליט לא לבצעה – יקבל ציון 0.

יציאה מחדר הבחינה תתאפשר לאחר 30 דקות מתחילתה ואילך.

חובה להישמע להוראות המשגיחים במשך כל הבחינה.

הבחינה נועדה לבדוק את הישגייך האישיים. עבוד באופן עצמאי במהלך כל הבחינה.

הפנה שאלותיך למרצה. אין להיעזר או לעזור לחבר בעת הבחינה בשום דרך (בעל-פה ובכתב) ובשום מקרה.

אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר כלשהו: ספרים, מחברות, רשימות, מחשבים ניידים וכו', פרט לחומר עזר המפורט בגוף השאלון או בהנחיות המרצה.

סטודנט לא יחזיק ברשותו טלפון נייד ולא יעשה בו שימוש כלשהו במשך כל הבחינה.

יציאה מחדר הכיתה במהלך הבחינה מותנית באישור המשגיח. היציאה לשירותים תותר חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה.

סטודנט שמסר את מחברת הבחינה למשגיח או למרצה, לא יוכל לקבל אותה בחזרה, לכל צורך שהוא.

עם הודעת המשגיח כי תם זמן הבחינה, על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהניח את השאלון על יד המחברת.

אי ציות לאחד מהכללים הנ"ל יגרור הגשת תלונה והעמדת הסטודנט בפני ועדת משמעת.
לידיעתך, סטודנט שהוגשה נגדו תלונה על אי ציות לאחד או יותר מכללי המשמעת, הועמד בפני ועדת משמעת ונמצא אשם בעבירה שיוחסה לו, תישלל ממנו הזכות ליהנות מהטבות שונות במכללה ויופעלו נגדו סנקציות עד הרחקה מלימודים, כמפורט בתקנון המכללה.

הכללים והנהלים מנוסחים בלשון זכר אך פונים לזכר ולנקבה כאחד.

הנחיות לגבי מחברת הבחינה:
מחברות הבחינה הבדוקות יסרקו ויועברו ישירות למכלול על כן:
• אין לענות על טופס הבחינה.
• הקפדה יתרה נדרשת לא לכתוב כלום על השוליים האפורים של המחברת משני צדי הדף (השוליים יחתכו).
• אין לתלוש דפים מהמחברת ולא להוסיף דפים. מחברת שמגיעה לסריקה חייבת להכיל 10 עמודים כפי שקיבלת לבחינה.
   סטודנט שיבקש מחברת נוספת – המחברת השנייה, ללא מדבקה, תהודק על השוליים שיחתכו לפני הסריקה.
• אין לשדך שום טופס למחברת.
• אין לכתוב במחברת בעפרון. יש לכתוב בעט בצבע כחול כהה או שחור בלבד.
אין להשתמש בנוזל מחיקה (טיפקס).
• מחברת בכתב מרושל משפיעה על תוצאות הסריקה.

 
הרשמה למועד ב'

אם הציון במבחן במועד א' הוא ציון נכשל הרישום למועד ב' יעשה באופן אוטומטי. לא ניתן להימחק מהרישום.

אם הסטודנט בוחר להיבחן במועד ב' לשיפור ציון חובה עליו להירשם במחשב.

הרישום, או ביטול הרישום צריך להיעשות עד 48 שעות בלבד לפני מועד ב' של הבחינה.

אם הסטודנט לא הגיע למועד ב' של הבחינה ולא ביטל את הרישום, ציונו בקורס יהיה 0.

רישום למועד ב' של בחינה אינו כרוך בתשלום, אך סטודנט שנרשם למועד ב', לא הגיע ולא ביטל את רישומו עד 48 שעות לפני הבחינה, יחוייב ב – 100 ₪.

להורדת קובץ הנחיות לרישום למועד ב' - לחצו כאן

 
מועדים מיוחדים

ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציון הבחינה.
אישור למועד מיוחד יינתן על ידי דיקן הסטודנטים בלבד.

טופסי בקשה למועד מיוחד נמצאים במכלול 3. ראה "בקשות וערעורים".

זכאים למועדים מיוחדים סטודנטים שנעדרו מבחינה במועד א' ו/או במועד ב' מסיבות שאינן תלויות בהם: שירות מילואים, אשפוז רפואי, אבל של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יום החתונה של הסטודנט, חפיפה בין שתי בחינות (בתנאי שהסטודנט ניצל את אחד המועדים), בחינות בשני ימים עוקבים, לידה, שמירת הריון (יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

לתשומת לבכם, סטודנטים שייעדרו מבחינה עקב חוב בשכר-לימוד לא יהיו זכאים למועד מיוחד מסיבה זו.

 
קנסות

- סטודנטים שיירשמו למועד ב' ולא יופיעו לבחינה יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 100 ₪.
- סטודנטים שלא יופיעו למועד המיוחד בזמן שנקבע להם יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 100 ₪.
- במקרה של סילוק חוב כספי למכללה ניתן יהיה לבקש מועד מיוחד אחד בלבד בכל קורס. הבקשה למועד מיוחד במקרה זה (סעיף ז' בתקנון הסטודנט) מותנית בתשלום קנס בעלות של 250 ₪ עבור כל בחינה מאושרת.

 
ציונים
ציוני בחינות יינתנו עד 7 ימים ממועד הבחינה
ציוני עבודות יינתנו עד חודש ממועד מסירתן.
 
ערעור על ציונים בהתנסות

ערעור על ציון בהתנסות יש להפנות בכתב למדריך הפדגוגי. ערעור נוסף יופנה לראש התכנית. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית הסטודנטים.

נוהל סריקת בחינות בדוקות וערעור על ציונים

הנהלת המכללה החליטה שהחל מסמסטר א' תשע"ז כל מחברות הבחינה הבדוקות יסרקו לתוך המכלול, וישמרו על שרתי המכללה למשך שנת לימודים.
- המרצה יעביר את מחברות הבחינה לסריקה והכנסת ציון הבחינה למכלול.
- ניתן לראות את מחברת הבחינה הסרוקה ב"מכלול 3" ליד ציון הבחינה.
- ניתן לערער במהלך שלושה ימים ממועד פרסום המחברת הבדוקה.
- תשובה המרצה לערעור חייבת להיות עד יומיים ממועד הגשת הערעור.
- ערעור שני יופנה לראש התכנית/ראש ההתמחות. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית  הסטודנטים. (יש לקחת בחשבון כי העבודה/הבחינה תיבדק במלואה והציון לאחר הערעור עלול להיות נמוך מהציון שניתן במקור).

להורדת קובץ הנחיות להגשת ערעור שני ושלישי  - לחצו כאן

 
תנאי מעבר משנה לשנה

שנה א' – ציון עובר 70 בקורס: "חינוך בראי השדה" ובסדנאות: "זהות אישית מקצועית" ו"זהות אישית תרבותית". נוסף, חוות דעת חיובית של צוות שנה א' על התאמת הסטודנט להוראה.

שנים ב'-ג' – ציון עובר בהתנסות הוא 70. סטודנט שנכשל בהתנסות, יופסקו לימודיו.

לימודי יסוד -
לשון עברית בלימודי יסוד - ציון עובר 70
לשון ערבית בלימודי יסוד – ציון עובר 70
אנגלית ברמת פטור – ציון עובר 65

התמחות - ממוצע ציונים בהתמחות הוא 70. סטודנט שממוצע ציוניו פחות מ-70 יחויב לבחור התמחות אחרת.

 

*שם פרטי:
נא לכתוב שם פרטי
*דוא"ל:
נא להקליד כתובת דוא"ל תקנית
*תחום הענין:
נא לבחור בתחום ענין
*שם משפחה:
נא לכתוב שם משפחה
*טלפון נייד:
נא לכתוב מספר טלפון להתקשרות

האם את/ה מסכים/ה לקבל מאיתנו מידע?