• passover

  • devolpment-reg

  • registration opened

סטודנטים

הודעות מערכת וביטול שיעורים

ביטול שיעורים והודעות מערכת
 

הודעות מערכת

היעדרויות מורים                        הודעות מערכת
 
 
תאריך ההודעהמיועד ל -נושאהודעה
8/4/2014 כלל הסטודנטים

קורסים מתוקשבים:

זהירות בדרכים
ביטחון ובטיחות

בסמסטר ב' יתקיים מועד אחד בלבד לקורסים המתוקשבים:
"זהירות בדרכים" – ב- 4.5.14
"ביטחון ובטיחות" – ב- 1.6.4
סטודנט שלא נרשם לקורס עד תם תקופת השינויים ילמד קורס זה בשנה הבאה.
כל הסטודנטים שרשומים במכלול ולא סיימו את הקורס בהצלחה – הקורס ירשם כקורס חוזר בשנה הבאה.

6/11/2013 לסטודנטים הלומדים בשנה ד' ולמורים בפועל אישור נושא העבודה הסמינריונית

עליכם לאשר את נושא העבודה הסמינריונית אצל מרצה הקורס.
להורדת טופס אישור נושא העבודה הסמינריונית - לחצו כאן.
יש למלא ולהחתים את הטופס אצל מרצה הקורס.
את הטופס יש להחזיר לשולי אלון – חדר 105 בין התאריכים :
1/12/13 – 2/2/14.

 

29/4/2013 סטודנטים סדירים שנה ד' טיפול בפניות של סטודנטים סדירים שנה ד' לידיעתכם בכל פנייה הקשור לתכנית הלימודים, למאזן החובות עליכם לפנות בדואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  לבלהה טרייביש - יועצת תכניות לימודים שנה ד'.
23/4/2013 כלל הסטודנטים ממוצע ציונים בהתמחות עליכם להגיע לממוצע ציונים של 70
בהתמחויות שלכם. (הכוונה לכל ההתמחויות: 52 נק"ז, 26 נק"ז, 10 נק"ז)

אם אינכם עומדים בממוצע של 70 בהתמחות עליכם לקחת קורס נוסף על מנת לשפר את ממוצע הציונים או לחלופין להחליף התמחות.
 
23/4/2013 כלל הסטודנטים בדיקת מאזן חובות אקדמיים באפשרותכם לבדוק את מאזן החובות האקדמיים האישי על פי הנחיות הבאות:
להנחיות - לחצו כאן
6/3/2013 כלל הסטודנטים נוהל השארת חפצים אישיים ללא השגחה מתוך הנוהל:

1. הנוהל עוסק בחפצים שהופקרו ברשות הרבים ומהווים בעיה ביטחונית.
1.1 הנוהל המונהג לגבי טיפול בחפצים חשודים/שהופקרו על ידי בעליהם ברשות הרבים ללא השגחה, מחייב הזמנת קצין הביטחון של המכללה.
1.2 הנ"ל יקבע אם החפץ מהווה איום ביטחוני ויזמין את כוחות הביטחון בהתאם.
1.3 מכיוון שתהליך זה מחייב את המכללה בהפעלת מערך ביטחון, ולהזמנת המשטרה עלות גבוהה המשולמת על ידי המכללה, קבע הנוהל כי בעל החפץ יידרש לשלם קנס בגובה 25 ₪ כדי לפדות את תיקו מידי הקמב"ט.


לפתיחת הנוהל המלא - לחצו כאן
27/10/2013 לסטודנטים סדירים שנה ד' עדכון פרטים סטודנטים סדירים שנה ד' אנא היכנסו לרשומות  האישיות ועדכנו את פרטיכם האישיים ( כתובת , מספרי טלפון ודואר אלקטרוני).
בדיקת החובות לסיום התואר תתעכב ללא העדכון.
27/10/2013 כלל הסטודנטים עדכון כתובת מייל

לסטודנטים שימו לב!
עליכם לעדכן את כתובת המייל שלכם על מנת לקבל הודעות שוטפות ועדכניות.

לעדכון הכתובת - כנסו למכלול 3, באפשרויות נוספות - עדכון פרטים.

27/10/2013 כלל הסטודנטים והמרצים כתובת דוא"ל לברור נושאים הקשורים בציונים נפתחה תיבת דוא"ל (e-mail) לברור נושאים הקשורים בציונים.
כתובתה:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 27/10/2013
 לכלל הסטודנטים הכרה בלימודים קודמים 
המכללה אינה מאשרת לימודים במכללות אחרות, כולל לימודי אנגלית לרמת פטור, ללא אישור כתוב מראש, שניתן על ידי ועדת ההוראה.
סטודנט, שילמד במכללה אחרת ללא האישור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
לא יתקבלו אישורי סיום לימודים וציונים ממכללות אחרות ללא האישור המוקדם.
העדרויות מורים

 
לשבוע שבין: ה -11/4/2014-06/04/2014 
ראשון שני  שלישי  רביעי  חמישי  שישי 
06/04/201407/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 10/04/2014 11/04/2014
חאלד אגבאריה   פרופ' ציפי רובין     פרופ' ציפי רובין    
   נאדר חליף        
   ד"ר צין דרור טל        
            
 

חדשות ממינהל סטודנטים 
היחידה למינהל הסטודנטים:  חדר 121 בניין מרכזי
שעות קבלה:  ימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 12:30, 14:00 עד 16:00

 

צוות היחידה: 

ראש היחידה:  מרים צרפתי, דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
אחראית על תכניות יסודי וחינוך גופני: 

יפה יוסף, טלפון: 08-6402892,  דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אחראית על תכניות גננות, גיל-רך, על-יסודי, חינוך מיוחד ואמנות:

לימור גז, טלפון: 08-6402893, דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


הודעות

טפסים

 

הודעות

תאריך ההודעהמיועד ל -נושאהודעה
16/2/2012 לסטודנטים אשר הגישו בקשות להלוואות משרד החינוך
שנה"ל תשע"ב

 
תשובות להלוואות משרד החינוך
שנה"ל תשע"ב
הסטודנטים ששמם מופיע ברשימות מתבקשים לפנות לגזברות המכללה למימוש ההלוואה.

לפתיחת הרשימה - לחצו כאן

תוקף האישור הוא עד 03/04/2012
נא לפנות לבנק 10 ימים לפני תוקף האישור,
לאחר מכן יפוג מאליו תוקפו.

לקבלת ההלוואה על הסטודנט להביא עימו:
1. אישור זכאות
2. תעודת זהות
3. שני ערבים בעלי הכנסה קבועה + תלוש משכורת של כל אחד מהערבים.

 
16/2/2012 לסטודנטיות שנה ב' בתכנית גננות שאלון עובד הוראה לסטודנטים סדירים שנה ב'

להורדת הטופס - לחצו כאן

הנחיות למילוי השאלון

א. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
חשוב מאוד לסמן ב"העדפות לגבי עבודה והוראה" סעיפים א' ו-ב'.

ב. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".

את השאלונים יש להחזיר למינהל סטודנטים
סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה דרך משרד החינוך


 
13/1212012 לסטודנטים סדירים שנה ג'
שחף
והסבת אקדמאים שנה ראשונה
שאלון עובד הוראה
להורדת הטופס - לחצו כאן

הנחיות למילוי השאלון

א. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
חשוב מאוד לסמן ב"העדפות לגבי עבודה והוראה" סעיפים א' ו-ב'.

ב. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".

את השאלונים יש להחזיר למינהל סטודנטים לא יאוחר מתאריך 31/1/2012

סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה דרך משרד החינוך


 

8/11/2011

לסטודנטים סדירים, הסבת אקדמאים
ושחף

נהלים של המערך המסייע 
לסטודנטים במוסדות להכשרת עובדי הוראה

 

לפרטים - לחצו כאן 

7/11/2011

סטודנטים אשר הגישו בקשה להלוואות משרד החינוך תשע"א

תשובות לערעורים תשע"א -  הלוואות משרד החינוך

בעלי ת"ז המופיעים ברשימה, מתבקשים לפנות לגזברות המכללה למימוש ההלוואה.
 
 
 
תוקף האישור הוא עד 25/11/2011
 
 
נא לפנות עד 10 ימים לפני תוקף האישור,
לאחר מכן יפוג מאיליו תוקפו.
 
חובה על הסטודנט להביא עימו לבנק לקבלת ההלוואה:
1.אישור זכאות
2.תעודת זהות
3.שני ערבים בעלי הכנסה קבועה + תלוש משכורת של כל אחד מהערבים.
 
 
1/1/2011 לסטודנטים סדירים
והסבת אקדמאים בלבד
המערך המסייע לסטודנטים
הלוואות מותנות מועדפות משרד החינוך
שנה"ל תשע"ב
סטודנטים מן המניין שעברו ייעוץ ובידיהם מערכת שעות *

ניתן להוריד טופס בקשת הלוואה ממכלול 3

את טפסי הבקשה יש להגיש ליחידת מינהל סטודנטים במכללה חדר 121

עד לתאריך 30/11/2011*נא להתעדכן בתנאי הזכאות בבקשת ההלוואה במערך המסייע.

סטודנטים שלא עומדים בדרישות , בקשתם לא תטופל.

 
7/8/2011 לסטודנטים שמלאו טופס בקשת מלגה ממשרד החינוך תשובות להלוואות
משרד החינוך
לשנת תשע"א
הסטודנטים ששמם מופיע ברשימות מתבקשים לפנות לגזברות המכללה למימוש ההלוואה.

לרשימה לפי ת.ז. - לחצו כאן

תוקף האישור הוא עד 17/9/2011
נא לפנות עד 10 ימים לפני תוקף האישור,
לאחר מכן יפוג מאליו תוקפו.


חובה על הסטודנט להביא עימו לבנק לקבלת ההלוואה:
1. אישור זכאות
2. תעודת זהות
3. שני ערבים בעלי הכנסה קבועה + תלוש משכורת של כל אחד מהערבים.
 
18/7/2011 סטודנטים משלימים שרוצים לחדש הרשמה.
סטודנטים שלמדו בעבר במכללה ומבקשים לבדוק בתיקם או לצלם מסמכים.
נוהל הזמנת תיקי סטודנטים מארכיביון החל מיוני 2010
1.      ביוני 2010 הוצא ארכיון המכללה אל גורם חיצוני- ארכיביון.
2.      תיקי הסטודנטים עוברים לארכיביון לאחר 3 שנים בהן התיק נשמר במכללה.
3.    סטודנט המבקש להוציא את תיקו האישי מהארכיון יחויב בתשלום של 20 ₪ עבור הטיפול והמשלוח.
4.    נוהל זה אינו כולל סטודנטים המבקשים לחדש רישום ומשלמים את דמי ההרשמה (הכוללים גם דמי טיפול בפתיחת התיק).
 
נוהל זה הינו חלק מנוהל כולל של הפעילות מול ארכיביון 2010.
 
2/5/2011 לסטודנטים סדירים שנה ג'
שחף והסבת אקדמאים שנה ראשונה
שאלון עובד הוראה
הנחיות למילוי השאלון
 
א. הנכם מתבקשים למלא ולעדכן פרטים אישיים.
חשוב מאוד לסמן ב"משאלות המועמד לגבי עבודה בהוראה" בסעיפים א' ו-ב'.
 
ב. נא לחתום בטופס על "הסכמה למסירת מידע כללי/ביטחוני".
 
את השאלונים יש להחזיר בדחיפות למינהל הסטודנטים
סטודנט שלא ימלא את השאלון - לא ישובץ לעבודה

להורדת הטופס - לחצו כאן
 
30/3/2011 לסטודנטים שמלאו טופס בקשת מלגה ממשרד החינוך ערעורים סטודנטים המעוניינים לערער, מתבקשים למלא טופס
ערעור ולהחזיר ליחידת מינהל סטודנטים, לא יאוחר
מתאריך- 15/5/2011

חובה לצרף: צילום ת.ז. +ספח מס' ילדים, תלושי שכר, אישורי אבטלה / השלמת הכנסה מביטוח לאומי וכדומה.

לפתיחת טופס ערעורים - לחצו כאן

 
8/6/2010 כלל הסטודנטים עדכון פרטים אישיים ניתן להיכנס למכלול 3 ולעדכן פרטים אישיים

 
טפסים
טופסהערות
 אישור לימודים
אישור הכרה בלימודים קודמים  מיועד לסטודנטים שביקשו הכרה 
קוד אישי
הלוואות משרד החינוך על פי קריטריונים של משרד החינוך (המערך המסייע). 
טופס ערעור  - הלוואות משרד החינוך מיועד לסטודנטים שלא אושרה להם הלוואה.
שאלון עובד הוראה

בחינות סמסטר א' תשע"ג


זכאות להיבחן בבחינות סמסטר א' תשע"ג

סטודנטים שימו לב !

הנכם מתבקשים לבדוק את זכאותכם להיבחן בבחינות סמסטר א' תשע"ג, על ידי הדפסת לוח הבחינות.

סטודנטים שלא יסדירו את תשלומי שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ג עד לתאריך 31/1/2013,

לא יוכלו להבחן בבחינות סמסטר א'.
 

להנחיות לסטודנטים לקראת תקופת הבחינות - לחצו כאן

לכללי התנהגות בשעת הבחינה - לחצו כאן

 

תאריכי הבחינות לסמסטר ב'

את תאריכי הבחינות לסמסטר ב'
ניתן להוריד מהאינטרנט - מכלול 3 פורטל סטודנט

הקלדת ת"ז וקוד אישי - לוח בחינות - בחינות עתידיות - הדפסה


 

מועדים מיוחדים תשע"ג
ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציון הבחינה.

אישור למועד מיוחד יינתן על ידי דיקן הסטודנטים בלבד.


 

רישום למועדי ב' סמסטר א' תשע"ג

אם הציון שקיבלת בקורס הוא ציון נכשל, או לא נבחנת במועד א', הנך רשום/מה באופן אוטומטי למועד ב'.
לא ניתן להימחק מהרישום.

אם ברצונכם להיבחן במועד ב' לשיפור ציון חובה עליכם להירשם במחשב.
הרישום, או ביטול הרישום צריך להיעשות עד 2 ימים בלבד לפני מועד ב' של הבחינה.


לפתיחת ההוראות וההנחיות לרישום למועד ב' - לחצו כאן

רישום למועד ב' של בחינה אינו כרוך בתשלום, אך סטודנט שנרשם למועד ב', לא הגיע לבחינה ולא ביטל את רישומו עד יומיים לפני הבחינה,
יחוייב ב – 50 ₪.
חשיפת בחינות ועבודות
שימו לב!
על אחריותו של הסטודנט לתאם זמן ומקום להגשת עבודות ולחשיפת הבחינות
באמצעות הדוא"ל של המרצה המפורסם באלפון הסגל האקדמי.
נוהל חריגי שכר לימוד תשע"ג
במקרים חריגים בהם הסטודנט מבקש לשלם את חובו במזומן לפני הבחינות,
יקבל הסטודנט אישור על ידי מר משה שולץ בחדר 111 .
האישור יינתן בכתב ומופנה לגזברות המכללה.

לא יינתן אישור חריג ביום הבחינה.

המועד האחרון לבקשת אישור חריג הוא עד השעה 14:00 ביום שלפני הבחינה.


 

 

 

 

בחינות סמסטר ב' תשע"ג

זכאות להיבחן בבחינות סמסטר ב' תשע"ג

סטודנטים שימו לב!

הנכם מתבקשים לבדוק את זכאותכם להיבחן בבחינות סמסטר ב' תשע"ג, על ידי הדפסת לוח הבחינות.

סטודנטים שלא יסדירו את תשלומי שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ג עד לתאריך 27/6/2013, לא יוכלו להבחן בבחינות סמסטר ב'.


נוהל חריגי שכר לימוד תשע"ג

במקרים חריגים בהם הסטודנט מבקש לשלם את חובו במזומן לפני הבחינות,
יקבל הסטודנט אישור על ידי מר משה שולץ בחדר 111.
האישור יינתן בכתב ומופנה לגזברות המכללה.

לא יינתן אישור חריג ביום הבחינה.

המועד האחרון לבקשת אישור חריג הוא עד השעה 14:00 ביום שלפני הבחינה.


את תאריכי הבחינות לסמסטר ב', ניתן להוריד ממכלול 3 פורטל לסטודנט

יש להקליד מספר תעודת זהות וקוד אישי, להיכנס ללוח בחינות - בחינות עתידיות ולהדפיס. תקנון / כללי התנהגות בשעת בחינה
לקריאת התקנון - לחצו כאן


הנחיות לרישום מועד ב' בבחינות


 מועדים מיוחדים תשע"ג:

ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציון הבחינה.

אישור למועד מיוחד יינתן על ידי דיקן הסטודנטים בלבד.


סטודנטים שימו לב!

חשיפת בחינות ועבודות:
על אחריותו של הסטודנט לתאם זמן ומקום להגשת עבודות ולחשיפת הבחינות
באמצעות כתובת המייל של המרצה המפורסמת באלפון הסגל האקדמי.

 

 

 

 

*שם פרטי:
נא לכתוב שם פרטי
*דוא"ל:
נא להקליד כתובת דוא"ל תקנית
*תחום הענין:
נא לבחור בתחום ענין
*שם משפחה:
נא לכתוב שם משפחה
*טלפון נייד:
נא לכתוב מספר טלפון להתקשרות

האם את/ה מסכים/ה לקבל מאיתנו מידע?